Pronájem bytu Most – Podstatné náležitosti nájemní smlouvy a další nezbytné dokumenty


Před podpisem nájemní smlouvy za pronájem bytu v Mostě se přesvědčte o tom, že obsahuje všechny podstatné náležitosti. V článku se dozvíte, proč je výhodné hledat bydlení právě v tomto městě. Zjistíte, co všechno nájemní smlouva musí ze zákona obsahovat a co je dobré, aby zahrnovala. Také Vám doporučíme, jaké další dokumenty byste měli s pronajímatelem připravit a podepsat.

Proč hledat pronájem bytu právě v Mostě

Zájemcům o nájemní byty se při současné situaci na trhu s nemovitostmi pronájem v Mostě opravdu vyplatí. Průměrná cena nájemného v Ústeckém kraji, kam Most spadá, se pohybuje na úrovni 160 Kč za m2. Za nižší cenu není možné kdekoliv jinde po Čechách nájem sehnat. Za poslední dva roky se hladina nijak nezvýšila. Ceny rostou pouze u bytů k prodeji.

Na Mostecku poptávka po nájemních bytech výrazně převyšuje nabídku. Nejčastěji jsou pronajímány menší byty o rozloze 1+1 až 2+1. Velmi často také dochází ke skupování bytů investory, kteří je následně pronajímají.

Co všechno musí obsahovat nájemní smlouva

Nájemní smlouva musí mít ze zákona písemnou formu, jinak by nebyla platná.

Nájemní smlouva se vždy připravuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají povahu originálu. Každá ze smluvních stran dostane jeden výtisk. Oba výtisky smlouvy musí být opatřeny datem a podpisem pronajímatele i nájemce.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI:

 • Označení smluvních stran – pronajímatel, nájemce.
 • Označení předmětu nájmu a jeho příslušenství.
 • Výše nájemného, včetně způsobu úhrady, výpočtu a splatnosti.
 • Vymezení doby trvání nájmu – doba určitá nebo neurčitá.
 • Práva a povinnosti obou smluvních stran.
 • Ujednání týkající se úhrady služeb.
 • Výše kauce, podmínky vrácení při ukončení nájmu.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

 • Celkový počet a jména osob, které budou s nájemcem byt obývat.
 • Ujednání týkající se oprav a údržby bytu.
 • Přílohou nájemní smlouvy může být předávací protokol a evidenční list.

NEPLATNÁ UJEDNÁNÍ

Dle občanského zákoníku není přihlíženo k ujednáním, která by zkracovala nájemce na jeho právech. Ve smlouvě se často vyskytuje zákaz podnikání, domácích mazlíčku, kouření apod. Tato ustanovení nejsou vymahatelná. To stejné platí i pro vymáhání pokud.

Jak postupovat, pokud pronajímatel nedodržuje ujednání stanovená nájemní smlouvou.

Předávací protokol

Předávací protokol je dokument v písemné podobě, který chrání pronajímatele i nájemce při vzniku sporů. Podrobně popisuje stav nemovitosti i jejího příslušenství v době zahájení i ukončení nájmu.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU:

 • Označení předávajícího a přebírajícího včetně adres trvalého pobytu.
 • Označení předmětu nájmu – včetně adresy a čísla bytu.
 • Výměra bytu, seznam místností i vybavení, které k nim náleží.
 • Stav vybavení, které může být v ideálním případě doplněno o fotografie.
 • Seznam a počet předaných klíčů.
 • Datum a podpis obou smluvních stran.

Tip pro Vás: Před podpisem smlouvy i všech doprovodných dokumentů si vše pořádně pročtěte a popsaný stav porovnejte s realitou, abyste později nedoplatili na zbytečně velkou důvěru vůči pronajímateli.

Předávací protokol by se měl vždy sepsat i při ukončení nájmu. Opět bude sloužit jako ochrana obou smluvních stran. Obsahovat bude všechny informace zmíněné výše.

Evidenční list

Písemný dokument, který není nepovinnou součástí nájemní smlouvy. Obsahuje způsob výpočtu nájemného, seznam osob žijících v nájemním bytě a stav měřících zařízení sloužících k odečtu vody, elektřiny i plynu k datu zahájení nájmu.

Díky tomuto článku už přesně víte, proč je pro Vás výhodné najít si bydlení v Mostě. Zjistili jste, jaké jsou podstatné náležitosti nájemní smlouvy a jaká další ujednání mohou být její součástí. Uvedli jsme pro Vás i doporučení, která se týkající dodatků smlouvy. Zákon neuděluje povinnost vyhotovit při zahájení nájmu předávací protokol a evidenční list, ale jejich sepsání Vám může v budoucnu ušetřit čas s řešením případných sporů. Díky těmto dokumentům budete mít všechny informace týkající se nájemního bytu potvrzené i ze strany pronajímatele a rovněž budou sloužit jako Vaše ochrana. Jak se bránit, pokud Vám pronajímatel opakovaně zvyšuje nájemné.

Pokud by pro Vás pronajímatel neměl přichystaný předávací protokol a evidenční list, trvali byste na jejich sepsání, nebo byste nájemní smlouvu podepsali i bez těchto doprovodných dokumentů?

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.